Commit 7db00168 authored by Federico Sismondi's avatar Federico Sismondi
Browse files

added more examples of pcap in base 64

parent f6aea3e7
PCAP_empty_base64 = '1MOyoQIABAAAAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA'
PCAP_TC_COAP_01_base64 = '1MOyoQIABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAGfdPV8tZCAAtAAAALQAAAAIAAABFAAApcawAAEARAAB/AAABfwAAAdYxFj' \
......@@ -66,3 +63,19 @@ PCAP_COAP_GET_OVER_TUN_INTERFACE_base64 = "1MOyoQIABAAAAAAAAAAAAMgAAABlAAAAqgl9W
"AAAAAAG7uwAAAAAAAAAAAAAAAAAC17wWMwATWVBAAXBjtHRlc6oJfVjSGgYAOwAAADsAAABgAz" \
"8VABMRP7u7AAAAAAAAAAAAAAAAAAG7uwAAAAAAAAAAAAAAAAAC17wWMwATWVBAAXBjtHRlc3TB" \
"Ag=="
PCAP_COAP_TC4_OVER_TUN_INTERFACE_base64 = "1MOyoQIABAAAAAAAAAAAAMgAAAAAAAAA+pK2WZCrCQBTAAAAUwAAAAAAAB5gDDiOACcRQLu7AA" \
"AAAAAAAAAAAAAAAAG7uwAAAAAAAAAAAAAAAAACwtcWMwAnRNpAAwKRtHRlc3QRKf88dmFsdWU+" \
"dGVzdDwvdmFsdWU++pK2WenXCQA4AAAAOAAAAAAAAB5gBQDiAAwRQLu7AAAAAAAAAAAAAAAAAA" \
"K7uwAAAAAAAAAAAAAAAAABFjPC1wAMTHxgRAKR+pK2WadECgA9AAAAPQAAAAAAAB5gDDiOABER" \
"QLu7AAAAAAAAAAAAAAAAAAG7uwAAAAAAAAAAAAAAAAACwtcWMwAR3stAAQKStHRlc3T9krZZyk" \
"kCAD0AAAA9AAAAAAAAHmAMOI4AERFAu7sAAAAAAAAAAAAAAAAAAbu7AAAAAAAAAAAAAAAAAALC" \
"1xYzABHey0ABApK0dGVzdP2StlkYaAIAYAAAAGAAAAAAAAAeYAUA4gA0EUC7uwAAAAAAAAAAAA" \
"AAAAACu7sAAAAAAAAAAAAAAAAAARYzwtcANAyiYEUCksAhHv9UeXBlOiAwIChDT04pCkNvZGU6" \
"IDEgKEdFVCkKTUlEOiA2NTj/krZZBTAJAFgAAABYAAAAAAAAHmAK3ekALBFAu7sAAAAAAAAAAA" \
"AAAAAAAbu7AAAAAAAAAAAAAAAAAAKPSxYzACxjdkACA2C5dGVzdF9wb3N0ESn/PHZhbHVlPnRl" \
"c3Q8L3ZhbHVlPgGTtllr4goAWAAAAFgAAAAAAAAeYArd6QAsEUC7uwAAAAAAAAAAAAAAAAABu7" \
"sAAAAAAAAAAAAAAAAAAo9LFjMALGN2QAIDYLl0ZXN0X3Bvc3QRKf88dmFsdWU+dGVzdDwvdmFs" \
"dWU+AZO2Wc7qCgA4AAAAOAAAAAAAAB5gB/WBAAwRQLu7AAAAAAAAAAAAAAAAAAK7uwAAAAAAAA" \
"AAAAAAAAABFjOPSwAMfvlghANgApO2Wf6ZAQA9AAAAPQAAAAAAAB5gDDiOABERQLu7AAAAAAAA" \
"AAAAAAAAAAG7uwAAAAAAAAAAAAAAAAACwtcWMwAR3stAAQKStHRlc3Q="
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment